ASOCIACIÓN DIGNITAT I SOLIDARITAT.
ASOCIACIÓN DIGNITAT I SOLIDARITAT.

Título

¡Texto! Puede insertar contenido, moverlo, copiarlo o eliminarlo.

 

 

¡Texto! Puede insertar contenido, moverlo, copiarlo o eliminarlo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.

 

 

 

 

 

Què és el Grup de Renda Bàsica de les Illes Balears?

És un col·lectiu que vol integrar totes les persones i tots els

moviments o col·lectius de les Illes Balears que treballen per

donar a conèixer la proposta de la Renda Bàsica (RB)

Universal i  Incondicional, que fan estudis relacionats amb la

RB i/o que lluiten per aconseguir la seva implantació.

 

Integren aquest grup, com a socis fundadors, els següents col·lectius:

 

1. Attac-Mallorca (www.attacmallorca.es)

2. Cap Endavant Balears (www.facebook.com/groups/551724415036210/)

3. Col·lectiu Alternatives

4. Fundació Ateneu Pere Mascaró (ateneuperemascaro.org)

5. Fundació Emili Darder (www.fundacioemilidarder.cat/)

6. Plataforma Renda Bàsica Mallorca (rendabasicamallorca.blogspot.com)

 

Moguts per la voluntat de coordinar esforços i amb l'objectiu

de fer-los més visibles, cream aquest col·lectiu expressament

independent dels partits polítics i sense afany de lucre, i

obert a tots els grups i persones que se identifiquin amb

els objectius aquí exposats.

 

 

 

 

Per què la Renda Bàsica? La desigualtat creixent

Fa molts anys que l'economia occidental va reduint costos aprofitant

els països on la legislació és més permissiva i la mà d'obra

més barata (deslocalització). Això genera pèrdua de llocs de treball

a occident que mai tornen, i a la vegada suposa una debilitat

molt gran per a les democràcies occidentals que han optat per reduir

exigències a les empreses i als inversors per tal d'aconseguir o

mantenir els llocs de treball.

A tot això se junta la creixent llibertat de moviment de

capitals i béns per tot el planeta (globalització) que

deixa de costat expressament els Drets Humans (DDHH),

els Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) i

se junta amb la relaxació de les normatives

anti-especulació i anti-monopoli (liberalització de

l'economia) que, tot plegat, ens ha duit a una societat

econòmicament més pobra i inestable (desigualtat), amb

un poders polítics sotmesos als poders econòmics

(devaluació democràtica), i amb uns drets socials

minvants (educació, sanitat, jubilació, prestacions als

aturats...).

Fins al 2008 el treball remunerat era considerat l'eina

natural -l'única eina- d'integració de la ciutadania a la

seva societat. Però després d'una crisi que ha accentuat

els problemes econòmics, socials i polítics que hem

citat, no hi ha treball per a tothom, i possiblement no

n'hi tornarà haver mai més (treball digne i per a

tothom) degut a la creixent automatització dels

llocs de treball (tecnificació i robotització).

Els governs occidentals, i en concret, l'espanyol, se mostren

incapaços de resoldre aquests problemes, i els presenten a

la ciutadania com si fossin una "catàstrofe natural", és a

dir, sense cap responsable i sense cap possibilitat

de defensar-se d'aquesta ni de corregir-la, però molts

estudis, com el de viabilitat de la RB citat al final,

demostren que hi ha altres alternatives.

El Grup de Renda Bàsica de les Illes Balears neix amb la

doble intenció de donar a conèixer la RB, com part essencial

de la solució del greu problema de la pobresa i la

desigualtat econòmica, a totes les persones i col·lectius

interessats, i de treballar per a la seva implantació en el

terminis més breus possibles.

 

 

 

 

Què és la Renda Bàsica?

La RB és un ingrés pagat per l'Estat a cada membre de ple dret

de la societat, independentment que pugui tenir altres fonts

d'ingressos i sense importar les seves circumstàncies personals

(amb qui conviu, origen...).

L'objectiu de la RB és garantir el dret a l' existència

material i el dret a una vida digna a tota la ciutadania,

en compliment del dret reconegut per la Constitució

(art. 1.1, 35.1, 41, 47) i la Declaració Universal dels

Drets Humans (art. 1, 22, 25).

La RB és una mesura predistributiva, ja que pretén reduir

la desigualtat i la pobresa abans que la puguem patir. Se

proposa com un nou Dret Fonamental, al mateix nivell

que el dret a l'educació o a la sanitat, com materialització

dels citats drets a l´habitatge, l'alimentació o el vestit.

Donat que la desigualtat i la pobresa impedeixen que afrontem molts

altres problemes (devaluació democràtica, canvi climàtic, sostenibilitat

del model econòmic...) pensam que la implantació de la RB

permetria afrontar problemes urgents que ara amaguem davall la catifa.

Volem insistir en la vocació universal (tothom independentment

de qualsevol circumstància) i la incondicionalitat (de cap

contraprestació i d'altres possibles ingressos) de la

proposta que defensam, seguint les propostes de la Xarxa Renda Bàsica

(Red Renta Básica / Basic Income Earth Network), a pesar

que les implantacions reals puguin fer-se gradualment i per

tant no complir estrictament el criteri de universalitat

(però sí la incondicionalitat) durant el procés d'implantació.

 

 

 

 

Aconsegueix resoldre el problema de la desigualtat?

Som conscients de la complexitat del problema de la desigualtat, i de

les mancances també desiguals dels col·lectius necessitats de

l'ajut de l'Estat (dependència, violència de gènere, jubilació, atur, indigència,

cuidadors, voluntariat...), i la RB no pot resoldre tots aquests problemes

però ajudarà a millorar la situació de molts dels col·lectius afectats.

La implantació de una RB ha d'anar inscrita dins una política

econòmica que ha de posar l'economia al servei de les persones,

i no al revés, com està ara mateix. D'aquesta manera la RB pot

aconseguir els seus objectius de garantir a tothom el dret a

l'existència material i un important avanç en l'apoderament i

la llibertat de les ciutadanes i ciutadans.

Està clar que la RB representaria un canvi qualitatiu molt important si

volem abordar, per exemple, el treball reproductiu, el no remunerat,

la precarietat generalitzada i la creixent feminització de la pobresa:

  - Molts joves que no troben treball (45% d'atur jove) ni tenen

mitjans per continuar la seva formació.

  - Molts majors de 45 anys que un cop a l'atur tenen moltes dificultats

per tornar a treballar.

  - Molts jubilats i jubilades que han de sobreviure amb ingressos molt reduïts.

  - Moltes famílies monoparentals que es troben molt soles front a

les dificultats econòmiques.

  - El gran col·lectiu de persones afectades per l'atur de llarga durada.

  - Els que volen canviar de feina però no poden per la inseguretat laboral (equilibrant un poc l'actual relació entre empresariat i treballadors o treballadores que afavoreix l'explotació laboral)

  - Els treballadors i, quasi sempre, treballadores domèstiques no remunerades

  - Els cuidadors i, quasi sempre, cuidadores domèstiques no remunerades

La llista és inacabable i tots tenim clar que l'Estat hauria de donar solució a aquests problemes, però l'actual sistema de assistència social resulta clarament insuficient, entre altres motius per aquests cinc que volem recalcar:

  - no hi dediquen pressupost suficient ni personal suficient, col·lapsant el sistema,

  - creen ajudes amb condicions que fan que poca gent hi tingui dret,

  - molts diners (se calcula que fins a un 50%) se perden en tasques burocràtiques (com la comprovació de les condicions exigides) que retarden encara més les ajudes

  - aquestes ajudes molts cops arriben massa tard (com si fossin un servei de caritat dirigit a la pobresa més profunda) generant casos escandalosos de pobresa infantil, energètica, etc.

  - estigmatitza les persones perceptores d'aquests ajuts

També som conscients de les dificultats de finançament de la RB i de qualsevol altra possible solució a la desigualtat. Però volem recalcar que si fos una "catàstrofe natural" tothom tindria clar que l'Estat ha de cercar els recursos econòmics d'on faci falta... i per tant sabem que és qüestió de voluntat política (i econòmica), com queda clar als estudis de viabilitat de la Xarxa Renda Bàsica (veieu els enllaços indicats al final).

I finalment cal dir que tots som conscients que qualsevol forma de finançament afectarà a alguns col·lectius (grans empreses, grans bancs, sous molt elevats, gent rica...) que se resistiran a col·laborar, però tots els drets fonamentals s'han hagut de lluitar, hem de comptar amb això.

No és un problema senzill, però si molt greu i molt urgent, per tant des d'aquest manifest de creació del Grup de Renda Bàsica de les Illes Balears vos convidam, a tots els actors implicats, a col·laborar en l'estudi del problema de la desigualtat, a la recerca de possibles solucions i, naturalment, a l'estudi de la nostra proposta: la Renda Bàsica Universal i Incondicional.

 

 

 

 

Enllaços fonamentals de Renda Bàsica i desigualtat

 

- Què és la RB: http://www.bin-italia.org/UP/pubb/RBcastella.pdf

- Finançament: http://www.sinpermiso.info
/sites/default/files/textos/rbuesp.pdf

- Estudi del finançament a les Illes Balears (desembre de 2014): rendabasica.cat/files/2015-03
/renda_b_sica_palma_mallorca_13_12_2014.pdf

- Xarxa RB: http://www.redrentabasica.org/rb/

 


 

 

Palma, desembre de 2016.     


 


 

¡Texto! Puede insertar contenido, moverlo, copiarlo o eliminarlo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam.

 

 

Contacto:

Asociación Dignitat i Solidaritat-ADIS
C/De la Rosa 3º 2ª
07003 Palma

 

Teléfono: 694447602

fijo: 971944656

¿Quiere hacerse socio?

Si quiere unirse a nuestra asociación, utilice nuestro formulario de contacto para recibir información. ¡Le esperamos!

Atendemos los lunes en nuestro despacho

Ahora también puede informarse sobre todo lo relativo a nuestra asociación a través de las redes sociales.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© ASSICIACIO DIGNITAT I SOLIDARITAT